• ក្រុមការងារសិទ្ធិលំនៅឋាន ជួបជាមួយគណៈកម្មាការទី១ & ទី១០ នៃរដ្ឋសភា!

  • ការដាក់ញ្ញាតិរបស់សហគមន៏ ៣មករា បុរីកីឡា

  • ទិវាលំនៅឋានពិភពលោកលើកទី២៩

  • កិច្ចប្រជុំរវាងក្រុមហ៊ុន OCIC អាជ្ញាធរ និងពលរដ្ឋទាំង ៣សហគមន៍

Housing Rights Task Force(HRTF)

Housing Rights Task Force(HRTF)

http://www.rfa.org/khmer/news/la

Housing Rights Task Force(HRTF)

December 10th 2014: Internationa

Housing Rights Task Force(HRTF)

Housing Rights Task Force(HRTF)

Housing Rights Task Force(HRTF)

Housing Rights Task Force(HRTF)

Housing Rights Task Force(HRTF)

Housing Rights Task Force(HRTF)

About US

HRTF was established in early 2003. HRTF brought together a diverse group of international and national NGOs united in their efforts to defend the housing rights of the urban poor in Phnom Penh.

In 2008-2009, HRTF organizational development progressed, and the organization now has a Board of Directors comprised of five members. All of whom are working at senior levels in Cambodian human rights issues. HRTF has 5 institutional members. HRTF has registered as Local NGO under the Ministry of Interior on January 8th, 2010.

Read more

Contact US

  • Office Address: #2A, St. 271, Sangkat Beung Tompun, Khan Meanchey, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia.
  • Telephone/Fax: +855 23 996 531
  • Hot Line : 068 470 480
  • E-mail address: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • P.O.Box 1247
  • Website: www.hrtfcambodia.org

CopyRight©2012 HRTF.All Rights Reserved.

qualityjoomlatemplates.com