• ប្រជាពលរដ្ឋ តវ៉ាជំទាស់ស្តីពីការបញ្ចូនជនភៀសខ្លួនពីប្រទេសអូស្ត្រាលីមករកម្ពុជា

  • Boeung Kak, former Boeung Kak, Borei Keila and Lor Peang communities gathered in front of the WB office

  • ទិវាលំនៅឋានពិភពលោកលើកទី២៩

  • កិច្ចប្រជុំរវាងក្រុមហ៊ុន OCIC អាជ្ញាធរ និងពលរដ្ឋទាំង ៣សហគមន៍

Mrs. Nget Khun has just signed all the documents with the city hall for her land titles

On the afternoon of October 27th 2014, Mrs. Nget Khun, called Mami (74 years old) has just signed all the documents with the city hall for her land titles.

The Airport's communities tried to gather in front of the Prime Minister's house

On October 27th 2014, the Airport's communities tried to gather in front of the Prime Minister's house to submit a petition demanding a solution for their land dispute but they were blocked and pushed away near Wat Botum. They were joined by Borei Keila, Boeung Kak and the former Boeung Kak groups.
Then, they all marched toward the National Embassy to submit as well their document.

Read more...

FYI: On October 28th 2014

1). There is a meeting tomorrow at 8.30am of 28 October 2014, between communities' representatives from Chroy Changvar, Prek Leap, Prek Tasek; the Governor of Khan Chroy Changvar and OCIC's representatives over "Disputes Issues".

2). Today at 2.00pm of 27 October 2014, Appeal Court will announces a result of "Safeguard Oder" claimed by Chroy Chorng Var's citizens against OCIC.

More Information please kindly Contact Mr. Nan Ony, HRTF's Legal Officer: 017 315 658

FYI: On October 27th 2014

FYI: On October 27th 2014, the Airport SOS Community is going to gather in front of the Prime Minister house at 8.00am in order to seek the intervention of the prime minister Hun Sen. 

Contact: 016 536 900; 012 959 627

FYI: October 24th 2014

URGENT: After the march of yesterday to celebrate the Paris Peace Agreement, 3 monks from Kampuchea Krom were beaten when they turned back to the Stoeung Meanchey Pagoda.
On the afternoon of October 24th 2014, at 1:30 pm, they will be organizing a press conference at the Pagoda.
More information: 010 359 015

Boeung Kak and Borei Keila communities gathered in front of Phnom Penh City Hall

On the morning of October 20th 2014, around 50 people from the Boeung Kak, Former Boeung Kak and Borei Keila communities gathered in front of Phnom Penh City Hall. The people wanted to get answers and a follow up from the authorities about the promised solution for their housing issues.

Read more...

កិច្ចប្រជុំរបស់សហគមន៍ SOS ព្រលានយន្តហោះ ថ្ងៃទី ២១ តុលា ឆ្នាំ២០១៤

នៅថ្ងៃទី ២១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៤ វេលាម៉ោង ៨ និង ៣០នាទីព្រឹករហូតដល់ម៉ោង ១២ថ្ងៃត្រង់នេះ តំណាង និងសមាជិកសហគមន៍ អេសអូអេស បានរៀបចំការប្រជុំដើម្បីពង្រឹងសហគមន៍ និងរៀបចំផែនការសកម្មភាពបន្ត ដែលមានការចូលរួមពីអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដូចជា អង្គការសមធ័ម អង្គការធាតត្នោត អង្គការអប់រំច្បាប់សំរាប់សហគមន៍ អង្គការ សុខភាពគ្រួសារ អង្គការលីកាដូកុមារ និងអង្គការសិទ្ធិលំនៅឋាន

Read more...

The railway communities protested to demand the financial institution of ADB to provide detailed information about the Railway Rehabilitation Project

On October 20th 2014, 300 people from the railway communities gathered once again in front of the ADB office in Phnom Penh to demand the financial institution to provide detailed information about the Railway Rehabilitation Project and to ensure housing rights for the affected residents.

 

 

The communities from Preah Vihear were severely beaten

On October 20th 2014, the communities from Preah Vihear marched from the Stoeung Meanchey pagoda to deliver a petition to the Chinese, Australian and Russian embassies, as well as the National Assembly. The protestors were from Kantuot commune, Choan Ksan district, Preah Vihear province, and were protesting in Phnom Penh to request assistance in the ongoing land conflicts affecting over 200 families.

Read more...

The protest of a controversial refugee resettlement agreement between Australia and Cambodia

On October 17th 2014, students, youth network, monk activists and several land rights communities (Boeung Kak, former Boeung Kak, Borei Keila, Railway, Thmor Kol...) held a march in Phnom Penh in protest of a controversial refugee resettlement agreement between Australia and Cambodia. The demonstrators gathered at the

Read more...

Joint Statement Regarding the Oddar Meanchey Authorities’ Continued Illegal Conduct Towards Equitable Cambodia’s Staff

October 15, 2014

We, the undersigned civil society groups, condemn the actions of the Oddar Meanchey authorities who have, since September 2014, been engaged in the obstruction, harassment, intimidation, and assault of rights workers (see Annex 1: Timeline of Events). Most recently, a four-person team from Equitable Cambodia (“EC”) was in the province to conduct field research on the impacts of forced evictions resulting from economic land concessions granted for the development of sugarcane

Read more...

About US

HRTF was established in early 2003. HRTF brought together a diverse group of international and national NGOs united in their efforts to defend the housing rights of the urban poor in Phnom Penh.

In 2008-2009, HRTF organizational development progressed, and the organization now has a Board of Directors comprised of five members. All of whom are working at senior levels in Cambodian human rights issues. HRTF has 5 institutional members. HRTF has registered as Local NGO under the Ministry of Interior on January 8th, 2010.

Read more

Contact US

  • Office Address: #2A, St. 271, Sangkat Beung Tompun, Khan Meanchey, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia.
  • Telephone/Fax: +855 23 996 531
  • Hot Line : 068 470 480
  • E-mail address: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • P.O.Box 1247
  • Website: www.hrtfcambodia.org

CopyRight©2012 HRTF.All Rights Reserved.

qualityjoomlatemplates.com